ความเป็ความเป็นมาของสมาคมฯ
ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ก่อตั้งชมรมฯ ในปี พ.ศ. 2525-2530 เมื่อครั้งที่อาจารย์เดชา (เรือเอกเดชา กิสรวงค์ รน.) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายช่างโรงแรม Royal Orchid Sheraton ในปี พ.ศ.2525-2530) ได้เคยปรึกษากับผู้ใกล้ชิดหลายครั้งที่จะรวบรวมช่างวิศวกรรมที่อยู่ตามโรงแรมต่างไ ให้เป็นปึกแผ่น เพื่อวัตถุประสงค์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ให้ช่างวิศวกรรมได้นำไปพัฒนาองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากอุดมการณ์ดังกล่าวทำให้ในช่วงที่อาจารย์เดชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการโรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ ได้รวบรวมเพื่อร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งอดีและปัจจุบันที่กระจายอยู่ตามโรงแรมต่างๆ ให้ไปพบกันที่ห้องแม่กลอง โรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2538 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งชมรมฯ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อาจารย์เดชารับตำแหน่งประธานชมรมฯ คนแรก โดยมีกรรมการบริหารชมรม 12 คน ตั้งชื่อว่า "ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์"(HOTELS & BUILDINGS CHIEF ENGINEERING'S CLUB) โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองล้อมอาคาร มีตัวอักษรชมรมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนของรูป