สมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมฯแบ่งเป็น 3 ประเภท

สมาชิกสามัญ ผู้ที่บริหารงานและผู้ช่วยเกี่ยวกับงานในด้านวิศวกรรมในโรงแรม อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการชมรมฯเห็นชอบ

สมาชิกสมทบ มี2ประเภทคือ

2.1 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายช่างวิศวกรรมของโรงแรม อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้าและอื่นๆตามที่คณะกรรมการชมรมฯเห็นชอบ

2.2 สมาชิกนิติบุคคล เช่นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภันฑ์ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรืออื่นๆที่จดทะเบียนในประเทศไทย3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคลที่ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่ชมรมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง