วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดเห็น สามารถนำประโยชน์สูงสุดไปพัฒนาองค์กร และยกระดับความรู้ความสามารถของสมาชิกให้สูงขึ้น
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ตลอดจนสรรหาวิทยากร และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กร
3. เพื่อส่งเสริมและขอการสนับสนุนทางวิชาการ จากหน่วยงานรัฐ และเอกชนมาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับระเบียบ ตามตัวบทกฎหมายของทางราชการและมาตรฐานสากล
4. เพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ด้านการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตในทุกรูปแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต้นสังกัด
5. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อพบปะ สังสรรค์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกและครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสถานภาพ
7. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด