ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

ประวัติผู้ก่อตั้งชมรมฯ

รอ. เดชา กิสรวงศ์ รน.เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2480 ที่กรุงเทพฯ

การศึกษา

  1. โรงเรียนวัดราชบพิตร
  2. โรงเรียนเตรียมนายเรือ
  3. โรงเรียนนายเรือหลักสูตรช่างกลและวิทยาลัยกองทัพเรือ

ผ่านการฝึกอบรม : - DAMAGE CONTROL , ROYAL THAI , THAI NAVY.

- POWER HOUSE OPERATION , NEW ZEALAND.- MANAGEMENT TRAINING , OSAKA , JAPAN.

- ENGINEERING OPERATION & MAINTENANCE U.S.A

คุณวุฒิ : - ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพวิชาวิศวกรรม ประเภทสามัญสาขาไฟฟ้ากำลัง และใบประกอบอาชีพวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทสามัญจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

- UNLIMITED STEAM ENGINEERING LICENCES , CITY OF LOSANGELEES , CA U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน : เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างโรงแรมโอเรียลเต็ลกรุงเทพฯ , โรงแรมสุโขทัย , โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน , โรงแรมรีเจ้นท์ , โรงแรมเพรสซิเด้นท์ , โรงแรมมณเฑียร ฯลฯ และโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์
        ท่านได้เสียชีวิตเมือวันที่ 7 กรกฎาคม 2556